Motor de Biodièsel.

El biodièsel és un combustible que s’obté de recursos renovables com olis vegetals, greixos animals, o algues, que es tracten químicament per tal d’obtenir un combustible semblant al gasoil (dièsel) basat en el petroli.

L’obtenció de biodièsel és l’objecte en determinats casos d’alguns conreus oleaginós com la colza i el gira-sol a l’ Unió Europea i també la soia als Estats Units d’Amèrica. Les autoritats d’aquestes dues zones estan interessades en disminuir les produccions agrícoles que ja resulten excedentàries i promouen els anomenats conreus no alimentaris. De tota manera, l’expansió d’aquest tipus de conreus s’ha convertit en la principal causa de desforestació arreu del món i, per tant, en un factor d’intensificació del canvi climàtic.

Els conreus la finalitat dels quals és la producció de biodièsel estan incentivats i en la Unió Europea s’estableix que hi hagi un contracte entre l’agricultor i l’industria transformadora i es fan una sèrie de controls per evitar el frau que suposaria que el producte fos desviat cap a finalitats alimentàries.

El biodièsel pot ser usat en qualsevol concentració afegit al combustible derivat del petroli amb cap o petites modificacions en el motor. El biodièsel no és el mateix que l’oli vegetal cru ja que se li ha tret la glicerina amb un procediment químic.

La definició tècnica del Biodièsel als Estats Units (ASTM D 6751) especifica que es tracta d’un combustible composat per esters mono-alquil d’una cadena d’àcids grassos derivats d’olis vegetals o greixos animals.

Processos industrials

El Biodièsel es produeix normalment per reacció d’un oli vegetal o greix animal amb alcohol (metanol o etanol) en presència d’un catalitzador que és finalment eliminat.

En l’actualitat existeixen diversos processos industrials amb els quals es pot obtenir biodièsel, però es posa en qüestió la seva efectivitat en un futur proper ja que obtenir biodièsel d’aquestes fonts oliveres, gira-sols, canyes de sucre, etc prdueix un encariment del preu dels aliments per això que ara s’investiga cap a un nou camp que pot ser el de les microalgues del fons marí. Els més importants són els següents:

1. Procés base-base, utilitzant com a catalitzador un hidròxid. Aquest hidròxid pot ser hidròxid de sodi (sosa càustica) o hidròxid de potassi (potassa càustica).

2. Procés acid-base. Aquest procés consisteix en fer primer una esterificació àcida i desprès seguir el procés normal (base-base), s’usa generalment per olis amb alt índex de acidés.

3. Processos supercrítics. En aquest procés ja no es necessari la presencia de catalitzador, simplement es fa a pressions elevades en las que el oli i l’alcohol reaccionen sense necesitat de què un agent extern com el hidròxid actuï en la reacció.

4. Processos enzimàtics. En la actualitat s’estan investigant alguns enzims que poden servir com acceleradors de la reacció oli-alcohol. Aquest procés no s’usa en la actualitat degut al seu alt cost, que impedeix que es pugui produir biodièsel en grans quantitats.

5. Mètode de reacció Ultrasònic. En el mètode de reacció ultrasònic, les ones ultrasòniques fan que la barreja produeixi i col·lapsi bombolles constantment. Aquesta cavitació proporciona simultàniament la barreja i la calor necessaris per portar el procés de transesterificació. Així, utilitzant un reactor ultrasònic per la producció del biodièsel, es redueix de manera dràstica el temps, temperatura i energia necessària per la reacció. El procés de transesterificació pot córrer en línia en lloc de utilitzar el lent mètode de processament per lots. Els dispositius ultrasònics de escala industrial permeten el processament de diversos milers de barrils per dia.

El biodièsel pot mesclar-se amb gasoil procedent del refinat de petroli a diferents proporcions. S’utilitzen anotacions abreviades segons el percentatge per volum de biodièsel en la barreja: B100 en cas d’utilitzar biodièsel al 100%, u altres anotacions com B5, B15, B30 o B50, a on la numeració indica el percentatge per volum de biodièsel en la barreja.

Actualitat

El biodièsel és una de les possibles alternatives als combustibles fòssils. Avui en dia, hi ha un nombre important de benzineres que distribueixen biodièsel als consumidors, i flotes de transports que l’utilitzen en el seu combustible.

Tanmateix, alguns investigadors han qüestionat que aquests tipus de combustibles presentin un balanç energètic positiu (faria falta més energia per a produir-los que la finalment obtinguda), tot assenyalant la seva relació amb el foment d’un model agrari intensiu, altament contaminant i molt exigent en el consum de recursos no renovables (aigua, sòl, fertilitzants, combustibles fòssils, etc.).

Per a ser totalment competitiu amb els derivats del petroli caldria sobretot baixar els alts costos de producció del biodièsel.